All members

Faculty

     Professor

     Associate Professor

Senior Engineer

 • Takayuki IIZUKA 

Postdoctoral Fellows

 • Edmund SAMUEL

 • Tonglei CHENG

 • Dinghuan DENG

 • Xiaojie XUE

Secretary

 • Etsuko MIYASE

PhD Candidates

     D2

 • Tong Hoang Tuan

Master Candidates

     M2

 • Kazuma OSHINO

 • Yasuyuki IWATA

 • Hiroyasu KAWASHIMA

 • Koji ASANO

 • Ryo USAKI

 • Nur ASYIKIN

     M1

 • Daisuke SEGA

 • Yasuhiro KANOH

 • Yukiko SAKAI

 • Kenshiro NAGASAKA

Undergraduates

 • Seina NAKAMURA

 • Yusuke HIGASHI